Opdateret Marts 2023

PCKlinik Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Opdateret Marts 2023

 

Gyldighed

◉ Salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer, salg og tilbud, medmindre vi har aftalt andet skriftligt.

◉ Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en del af købers indkøbsdokumenter, herunder accept, kommer ikke til at være i betragtning. Uanset hvornår disse fremkommer er det gældende.

 

Tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer

◉ Endelig aftale er først indgået ved købers modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse fra PCKlinik, udtrykkeligt benævnt således, eller faktura. Kun indholdet af disse er bindende for PCKlinik. Kataloger, brochurer, prislister m.v. samt oplysninger om varens mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt bør indhentes af køber før varens bestilling. Sådanne oplysninger er kun vejledende og er kun bindende for PCKlinik, når disse udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen eller fakturaen. PCKlinik påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkter, udarbejdet af leverandører. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelse, brugervejledning mv.

 

Priser

◉ Alle salg hos PCKlinik sker efter aftalte priser i fakturaen eller ordrebekræftelse.

◉ Priserne er af PCKlinik’s lager medmindre en anden skriftlig aftale er gældende. Alle priser hos PCKlinik er ekskl. fragt, moms, told, skatter og andre afgifter - med mindre andet er anført.

◉ Hvis priserne for den tilbudte levering ændres på baggrund af indkøbspriser, valutakurser og lignende, så er PCKlinik berettige til, at ændre disse tilbudte priser. PCKlinik er ikke forpligtet efter eventuelle opgivne fragtrater.

◉ Sker der ændringer i offentlige afgifter af hvilken som helst art, herunder eksport- og importafgifter, told og skatter, der indtræffer efter PCKlinik’s ordrebekræftelse, er PCKlinik uvedkommende og de bæres af køber.

◉ Køber betaler udgifter til transportør.

 

Betaling

◉ Betaling skal finde sted senest den dato, som ordrebekræftelsen eller fakturaen angiver, som den sidste rettidige dag.

◉ Er der ikke angivet en forfaldsdato, så skal betaling ske kontant ved fakturadato.

◉ PCKlinik er ved levering af en kontinuerlig leverance berettiget til, at fakturere køberen a conto bagud månedligt. Fakturaen skal referere til aftalen mellem parterne.

◉ Hvis levering udskydes på baggrund af købers forhold, så er køber - med mindre PCKlinik skriftligt har meddelt andet - stadig forpligtet til at foretage betaling til PCKlinik, som var levering sket til aftalt tid.

◉ Sker betaling efter forfaldsdag, så er PCKlinik berettiget til, at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med 2% pr. begyndt måned.

◉ Køber er ikke berettiget til, at modregne med evt. modkrav på PCKlinik, som skriftligt ikke er anerkendt af PCKlinik, og har ikke ret til at tilbageholde en del af købesummen på baggrund af modfordringer af nogen form.

◉ Rabatter af hvilken som helst art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.

◉ Manglende overholdelse af PCKlinik’s betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger PCKlinik til at standse yderligere leverancer, samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.

 

Ejendomsforbehold

◉ PCKlinik forbeholder sig ejendomsretten til den leveret vare i alle henseende. Den leveret vare forbliver således PCKlinik’s ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og alle andre krav iht. forretningsforholdet er betalt af køber.

 

Levering

◉ Levering sker ved overgivelse til den første transportør med henblik på varens videresendelse til køber eller, hvor køber selv skal afhente varen, når varen stilles til rådighed for køber på PCKlinik's forretningssted/lager.

◉ Den på fakturaen anførte leveringstermin er bindende for PCKlinik, medmindre andet efterfølgende er aftalt. Medmindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 15 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor PCKlinik. PCKlinik skal uden ugrundet ophold meddele køber om ændringer i leveringstiden.

◉ Når der er truffet aftale om levering på købers plads, stilles varen til købers disposition for aflæsning.

◉ Køber er pligtig til at foretage kontrol af varen ved modtagelse og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.

◉ Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på købers plads eller andet af køber anvist leveringssted debiteres køber, ligesom køber må dække omkostninger som følge af, at køber ikke kan modtage varen til aftalt leveringstid.

◉ Skyldes forsinkelser ved levering, at PCKlinik er i en situation som angivet i pkt. 9, udskydes leveringstidspunktet med den tid, hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 2 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløb af den aftalte leveringstid.

◉ PCKlinik skal i ovennævnte tilfælde omgående meddele køber ændring i leveringstiden.

 

Forsinkelse

◉ PCKlinik er ikke ansvarlig for forsinkelser og køber har derfor ikke ret til erstatning af nogen art eller godtgørelse i anledning af forsinkelse. PCKlinik’s ansvarsfrihed gælder ethvert tab, både direkte og indirekte, som driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

◉ Risikoens overgang

◉ Risikoen for den købte vare overgår til køberen, når varen af PCKlinik/leverandør er overgivet til forsendelse ved selvstændig fragtfører, eller når varen er stillet til rådighed for køberen på PCKlinik's forretningssted/lager. Hvis PCKlinik ikke er i stand til at levere på grund af køberens forhold, overgår risikoen for varen også til køberen, når meddelelse om det nævnte forhold er tilgået PCKlinik, og varen er sat til køberens disposition.

 

Force majeure

◉ PCKlinik hæfter ikke for manglende opfyldelse af PCKlinik's forpligtelser eller er erstatningsansvarlig over for køberen for tab, der skyldes omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, og ligger uden for PCKlinik's kontrol, herunder arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, offentlig beslaglæggelse, import eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder.

◉ Force majeure-klausulen i pkt. 9.1. er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer PCKlinik selv eller en af PCKlinik valgt underleverandør eller transportør.

 

Mangler og reklamation

◉ Ved modtagelse af det købte produkt, skal køber foretage en grundig kvalitativ og kvantitativ undersøgelse i overensstemmelse med almindelige forretningsprincipper, før produktet tages i brug.

◉ Hvis køber vil påberåbe sig en fejl ved produktets kvalitet eller kvantitet, skal køber meddele PCKlinik skriftligt om fejlen og dens art senest 5 arbejdsdage efter at have opdaget eller burde have opdaget fejlen - dog senest 6 måneder fra leveringsdatoen som den endelige reklamationsfrist. Hvis køber har eller burde have opdaget fejlen, og undlader at reklamere i overensstemmelse med dette afsnit, kan køber ikke senere gøre fejlen gældende. Enhver ændring eller indgreb i produktet uden PCKlinik's samtykke fritager PCKlinik for enhver form for ansvar og forpligtelse.

◉ Hvis de leverede varer viser sig at have fejl, for hvilke PCKlinik er ansvarlig, påtager PCKlinik sig alene og efter eget valg, enten at foretage justering, reparation eller omlevering inden for en rimelig tidsramme. Dette forudsætter dog, at reklamationen er fremsat rettidigt.

◉ Køber skal følge PCKlinik's instruktioner om forsendelse af produktet.

◉ Udover det, der er angivet i pkt. 10.3, påtager PCKlinik sig intet ansvar for tab som følge af fejl ved produktet. Køber har derfor ingen ret til godtgørelse eller erstatning af nogen art som følge af fejl. PCKlinik's ansvarsfrihed omfatter enhver form for direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tab af fortjeneste og andre økonomiske konsekvenser.

◉ Køber skal straks og skriftligt gøre reklamationer vedrørende eventuelle skader under transport gældende overfor transportøren ved modtagelsen af produktet, eller senest 5 dage efter modtagelsen, hvis skaden ikke kunne konstateres ved modtagelsen.

◉ Hvis der er fejl ved en del af de af PCKlinik leverede varer, er køber kun berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende for denne del. Køber er således forpligtet til at opfylde aftalen med PCKlinik for så vidt angår den del af leverancen, der ikke er mangelfuld, herunder betale købesummen. Hvis køber ikke opfylder denne forpligtelse, anses dette som væsentlig misligholdelse, der giver PCKlinik ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

◉ PCKlinik's ansvar for mangler omfatter kun de mangler, der viser sig inden for et år fra den dag, hvor varerne blev leveret.

◉ Hvis køberen har klaget i overensstemmelse med punkt 10.2, og det viser sig, at der ikke er nogen mangel, som PCKlinik er ansvarlig for, er PCKlinik berettiget til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, der er påført PCKlinik som følge af klagen.

◉ PCKlinik påtager sig intet ansvar for tab ud over det, der er angivet i punkt 10.3, i forbindelse med de ydelser, som PCKlinik's konsulenter leverer til køberen, herunder implementering af hardware og software. Køberen har derfor ikke ret til godtgørelse eller anden form for kompensation som følge af disse ydelser. PCKlinik's ansvarsfraskrivelse gælder for enhver direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenser. Derudover er PCKlinik ikke ansvarlig for køberens eventuelle tab af data som følge af nedbrud eller lignende hændelser, ligesom PCKlinik heller ikke er ansvarlig for køberens øvrige IT-udstyr, såsom hardware, software, netværk, firewalls osv.

◉ Det er køberens fulde ansvar at slette alle persondata, der er defineret i EU-forordning 2016/679, før varerne returneres til PCKlinik til diagnose, justering, reparation eller udskiftning.

 

Annullering og ændring af ordre

◉ Købers annullering eller ændring af en ordre, herunder ændring af specifikationer, mængder og leveringstidspunkt, kan kun ske ved en skriftlig aftale med PCKlinik i hvert enkelt tilfælde.

◉ Alle omkostninger forbundet med annullering eller ændring af ordren skal fuldt ud dækkes af køberen.

 

Returvarer

◉ Varer kan kun returneres til PCKlinik efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde. Uanset hvad skal køberen meddele PCKlinik sin hensigt om at returnere varer senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af varerne.

◉ Hvis der indgås aftale om at returnere varer, afholder køberen alle omkostninger i forbindelse med returneringen, og køberen bærer risikoen for varerne, indtil PCKlinik har bekræftet over for køberen, at de returnerede varer er modtaget i god stand.

◉ Returnerede varer skal være ubrugte, i god stand og i original og ubrudt emballage. Varerne skal være rene. Betaling for returnerede varer aftales skriftligt i hvert enkelt tilfælde.

◉ Returnerede varer skal returneres i overensstemmelse med instruktionerne fra PCKlinik. Hvis ikke forbeholder PCKlinik sig retten til at opkræve et returgebyr, der svarer til værditabet plus omkostninger for behandlingen af varerne.

◉ Varer tages kun retur, hvis den relevante RMA-formular, udarbejdet af PCKlinik, er udfyldt.

◉ Det er køberens fulde ansvar at slette alle personoplysninger, som defineret i EU-forordning 2016/679, inden returnering af varerne - uanset årsagen til returneringen - til PCKlinik for diagnosticering, justering, reparation eller omlevering. Dette kan kun undlades efter udtrykkelig skriftlig aftale om, at PCKlinik overtager ansvaret for og arbejdet med at slette personoplysninger og andre data på sådant udstyr, for eksempel i forbindelse med køb af brugt udstyr.

 

Garanti

◉ PCKlinik yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer. Garantien i købsaftalen eller en anden tilsagt producentgaranti for en vare, skal betragtes som en videregivelse af producentgarantien. Derfor kan der ikke rejses krav mod PCKlinik i henhold til den pågældende garantierklæring.

◉ Garantien er kun gældende, såfremt betingelserne i garantierklæringen er opfyldt, og brugs-, monterings- og benyttelsesanvisningerne er blevet fulgt.

 

Produktansvar

◉ PCKlinik's produktansvar er begrænset i overensstemmelse med de følgende bestemmelser, medmindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning.

◉ PCKlinik's produktansvar er begrænset til at omfatte personskade og er kun gældende i tilfælde, hvor køberen kan bevise, at skaden skyldes PCKlinik's grove uagtsomhed.

◉ PCKlinik er således ikke ansvarlig for skader på køberens ejendom eller ejendom i fast ejendom, og PCKlinik er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller hvor de af PCKlinik leverede varer er indføjet.

◉ Under ingen omstændigheder er PCKlinik ansvarlig for køberens eller tredjemands direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenser.

◉ Hvis PCKlinik pådrager sig et selvstændigt produktansvar over for tredjemand vedrørende varer, som PCKlinik har leveret til køberen, er køberen forpligtet til at skadesløsholde PCKlinik i samme omfang som PCKlinik's ansvar over for køberen er begrænset til ifølge denne aftale.

◉ Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i henhold til dansk retspraksis fraskrives således udtrykkeligt.

◉ PCKlinik's selvstændige ansvar for skader kan aldrig overstige kr. 5.000.000,00.

 

Værneting og lovvalg

◉ Eventuelle tvister mellem parterne skal afgøres i henhold til dansk ret. Det understreges tydeligt, at den internationale købelov ikke finder anvendelse mellem PCKlinik og køber.

◉ Alle retssager skal afholdes ved de almindelige domstole i den retskreds, hvor PCKlinik har sin danske forretningsadresse.

◉ PCKlinik har dog ret til at vælge at lade sagen behandle ved voldgift i overensstemmelse med de gældende lovregler om voldgift i Danmark, som vil være til enhver tid.